Rhytons

ceramic, approximately 12" tall
Rhytons
Rhytons
Rhytons